Google+ Twitter Facebook

Zezwolenie na pobyt czasowy a konkubinat

09.12.2014, 15:10:13
Moja dziewczyna jest obywatelką Konga. Od trzech lat pracuje i mieszka w Norwegii, gdzie ma pozwolenie na pracę. Kilkukrotnie była już w Polce. Rozważamy przeniesienie się do Polski — to jednak wiązałoby się z zakończeniem pracy u obecnego pracodawcy, co z kolei skutkuje odebraniem norweskiego pozwolenia na pracę.
 
Proszę powiedzieć, jak należałoby postąpić? Dziewczyna jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, więc nie sądzę by miała problemy ze znalezieniem pracy w Polsce. Moje dochody również wystarczają na utrzymanie nas obojga w Polsce. Nie chcemy też czynić żadnych ruchów jeszcze w tej chwili, a jedynie przygotować się na ew. przyszłość. Czy należałoby wystąpić o wizę teraz, korzystając z posiadania norweskiego permitu? Czy można założyć, że wizę będzie można łatwo uzyskać w terminie między zakończeniem pracy u obecnego pracodawcy a odebraniem jej norweskiego pozwolenia na pracę?
Zgodnie z obowiązującą od 1 maja 2014 roku Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Bez wątpienia życie z obywatelem polskim w nieformalnym związku uzasadnia pozostawanie cudzoziemca na terytorium polski. Przy czym wskazuję, iż taka osoba musi posiadać ubezpieczenie oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W Państwa przypadku konieczne będzie wykupienie ubezpieczenia oraz zawarcie umowy renty. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.
 
Umowa renty może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Do określenia czasu trwania umowy strony mogą przyjąć datę kalendarzową, ewentualnie nadejście jakiegoś zdarzenia. W braku określenia przez strony czasu trwania umowy przyjmuje się, że została ona zawarta na czas życia osoby uprawnionej do świadczeń.
 
Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć w trakcie legalnego pobytu w Polsce. Należy więc sprawdzić czy dokument pobytowy norweski jest wystarczający do wjazdu na terytorium polski przez Pana partnerkę a jeżeli nie jest należy wystąpić o wydania wizy w chwili gdy podejmiecie Państwo decyzję o przyjeździe do polski.
 
Jednocześnie wskazuję, iż wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu Pana narzeczonej w Polsce można zlecić naszej Kancelarii. 
    Twój komentarz
    Opinie klientów