Google+ Twitter Facebook

Uznanie za nieważną majątkowej umowy małżeńskiej

02.12.2014, 09:27:49

Mam następujący problem w roku 2010 leczyłam się psychiatrycznie. W tymże roku mąż wymusił na mnie podpisanie umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej oraz dokonanie podziału majątku, który był dla mnie skrajnie niekorzystny – ja otrzymałem kawalerkę w Warszawie a mąż dom w Wołominie oraz mieszkanie trzypokojowe w Warszawie i samochód. W roku 2013 Sąd Okręgowy dla Warszawy w Warszawie rozwiązał nasze małżeństwo poprzez orzeczenie rozwodu. Czy mam jakieś szanse na domaganie się sprawiedliwego podziału majątku dorobkowego? Czy Pan podjąłby się prowadzenia przedmiotowej sprawy?

Oczywiście jesteśmy gotowi do poprowadzenia przedmiotowej sprawy. Na wstępie wskazuję, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1971 r. III CZP 35/71 w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd może postanowieniem wstępnym orzec o nieważności zawartej między małżonkami majątkowej umowy zmieniającej ustrój ustawowy. W omawianej sprawie należy więc wnieść o dokonanie podziału majątku dorobkowego i wnioskować o uznanie za nieważną umowy zmieniającej ustrój majątkowy oraz dokonującej podziału majątku dorobkowego.
 
Zgodnie bowiem z art. 82 Kodeksu cywilnego nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
 
Stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości, wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia własnych posunięć i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia skutków własnego postępowania a nawet wystarczy istnienie takiego stanu, który samopoczucie danej osoby do tego stopnia ogranicza, że czyni ją zupełnie bezwolną.
 
Decydujące znaczenie w Pani sprawie będzie miała opinia biegłego z zakresu psychiatrii, który oceni Pani stan w chwili podpisywania umowy, konieczne będzie również przesłuchanie notariusza oraz innych osób mogących mieć wiedzę o Pani stanie psychicznych w dniu zawierania niekorzystnej dla Pani umowy majątkowej.
    Twój komentarz
    Opinie klientów