Google+ Twitter Facebook

Przymusowe leczenie alkoholika

25.11.2014, 11:37:30

Mam problem z rodzicami nadużywającymi alkoholu i chciałabym wraz z moim rodzeństwem wysłać ich na przymusowe leczenie odwykowe. Co mam zrobić i gdzie się udać z tym problemem? Nadmieniam, iż w domu mieszka wraz z rodzicami jeszcze dwoje niepełnoletnich dzieci. Proszę o poradę prawną w mojej sprawie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła po raz pierwszy dobrowolność leczenia odwykowego jako ustawową zasadę, jednakże dopuściła wyjątki od tej zasady umożliwiające poddanie osoby uzależnionej od alkoholu obowiązkowi leczenia. Wyjątki te muszą być określone w drodze ustawy.
 
Stosowanie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu leży przede wszystkim w interesie społecznym i ma służyć usunięciu zagrożenia ze strony takich osób w sferze życia rodzinnego i społecznego. Nie ma natomiast podstaw prawnych do umieszczenia osoby nadużywającej alkoholu w zakładzie lecznictwa odwykowego wyłącznie przez wzgląd na jej interes, jeśli swoim zachowaniem nie realizuje przesłanki społecznej poprzez powodowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, czy systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
 
W omawianej sytuacji należy w szczególności wskazać, iż zgodnie z art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 
O obowiązku przymusowego leczenia musi bezwzględnie orzec sąd. Uprawnień tego rodzaju nie posiada żaden inny organ, a w szczególności organ administracji publicznej samorządowej lub rządowej. Sąd po przeprowadzeniu postępowania w trybie nieprocesowym decyduje, czy zachodzi konieczność orzeczenia o obowiązku poddania się danej osoby przymusowemu leczeniu odwykowemu. Sąd bada przede wszystkim, czy osoba, która ma być poddana przymusowemu leczeniu odwykowemu, faktycznie nadużywa alkoholu oraz czy nadużywanie alkoholu jest powodem opisanych wyżej negatywnych zjawisk, które muszą wystąpić, aby sąd mógł orzec o obowiązku poddania się osoby uzależnionej od alkoholu leczeniu odwykowemu. Zwrócić uwagę należy - w świetle ustawowej zasady dobrowolności leczenia odwykowego - że nadużywanie alkoholu musi pozostawać w związku przyczynowym z opisanym zachowaniem osoby nadużywającej alkoholu. Oznacza to, iż sąd nie będzie mógł orzec o obowiązku leczenia przymusowego w przypadku, gdy stwierdzi, iż dana osoba wprawdzie nadużywa alkoholu i równocześnie na przykład uchyla się od pracy lub zakłóca spokój i porządek publiczny, ale zachowania te nie mają związku z nadużywaniem alkoholu. Uchylanie się od pracy jest bowiem powodowane chęcią uniknięcia płacenia alimentów czy zapłaty długu, a nie jest wynikiem nadużywania alkoholu. Sąd decyduje również, w jakiego rodzaju zakładzie lecznictwa odwykowego (stacjonarnym czy niestacjonarnym) ma się odbywać przymusowe leczenie osoby nadużywającej alkoholu.
 
Powyższy wniosek może być złożony jedynie przez prokuratora oraz gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. W chwili obecnej powinna, więc się Pani udać do gminnej komisji i poprosić o interwencję w Pani sprawie.
  • Tomek napisał(a): 12.12.2015, 21:12:06 Alkoholikow się nie leczy przymusowo jeżeli to jest rodzina to wam osobiście odradzam umieszczenia kogos na oddziale psychiatrycznym może już stamtąd nie wyjść i zniszczą mu zdrowie , po prostu się odstawia alkohol i się wdrażą leczenie witaminami w zastrzykach najczęściej witamina C w zastrzykach pozwala się odciąć od alkoholizmu , wzmiacnia organizm i redukuje objawy nałogu alkoholowego tak ze człowiek wraca do zdrowia . To co napisano sugeruje jakies poważne problemy tych ludzi , jeżeli to jest jakas rodzina to sugeruje bardziej prywatną sluzbe zdrowia albo odwykową jeżeli rodziny na to nie stać to niech nie kieruje do placówki na NFZ bo na ogol tam się ludzi nie leczy truje i skresla .
Twój komentarz
Opinie klientów