Google+ Twitter Facebook

Zajęcie rachunku bankowego przez Komornika

25.11.2014, 10:34:49
Ponieważ już raz skorzystałem z Pana usług i sprawa została zakończona dla mnie pomyślnie, zwracam się ponownie z problemem, ale w sprawie moich teściów, którzy ze względu na wiek i zdrowie nie są już w stanie sami szukać pomocy.
 
Ich wspólne konto bankowe, na które wpływa z ZUS emerytura zostało kilka dni temu zablokowane przez komornika sądowego z Warszawy. Na ww. koncie znajdują się środki pochodzące wyłącznie z wypłacanych przez ZUS emerytur. Bank zgodził się na wypłatę ok 11 tyś zł, nie podaje szczegółów, jedynie informację, że konto zablokowane przez ww. komornika.
 
Teściowie nie otrzymali żadnego pisma informującego o prowadzonym postępowaniu, wyroku, wszczęciu egzekucji, itd. Czy coś w tej sprawie można zrobić, aby pomóc teściom?
Zgodnie z art. 54 Ustawy prawo bankowe środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
 
Zwrot "zwolnienie od zajęcia" nie może być utożsamiany z "wyłączeniem spod egzekucji", a więc podjęcie przez posiadacza środków z rachunku nie wyklucza następnie ich zajęcia przez komornika na zasadach egzekucji z ruchomości. Sformułowany w tym przepisie zakres ochrony przed egzekucją nie odnosi się do środków gromadzonych na innych kategoriach rachunków bankowych, które nie są rachunkami oszczędnościowymi. Nie dotyczy np. rachunków bieżących lub pomocniczych.
 
Z powyższych względów bank zezwolił na wypłatę środków Pana rodziców, jednak należy niniejszą sprawę jak najszybciej wyjaśnić i jeśli to możliwe zaskarżyć wyrok, nakaz zapłaty na podstawie, którego toczy się postępowanie egzekucyjne.
 
W tym celu należy napisać pismo do Komornika z prośbą o doręczenie korespondencji w sprawie na właściwy adres zamieszkania – „My niżej podpisani wnosimy o doręczenie korespondencji na adres zamieszkania wskazany w nagłówku pisma. O prowadzonej egzekucji dowiedzieliśmy się po zajęciu rachunku bankowego o numerze ….”. Z opisu sprawy wynika, iż korespondencja w sprawie nie dochodzi do Pana teściów a wierzyciel posługuje się niewłaściwym adresem zamieszkania.
 
Wskazanie przez Powoda niewłaściwego adresu zamieszkania mogło doprowadzić do uznania nakazu zapłaty za skutecznie doręczonego lub wydania wyroku zaocznego i pobawienia Pana rodziców prawa wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Warto wskazać, iż skoro wierzyciel posługuje się adresem teściów sprzed ponad 9 lat to z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, iż roszczenie uległo przedawnieniu i po ustaleniu danych sądu i sygnatury spraw oraz danych wierzyciela sprawę uda nam się wygrać oraz przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
    Twój komentarz
    Opinie klientów