Google+ Twitter Facebook

Oświadczenia o stanie majątkowym

29.10.2014, 21:53:20

Od 7 lat jestem mężatką, nie mamy z mężem podpisanej rozdzielności majątkowej. Rok temu otrzymałam sporą kwotę pieniędzy od swojego Ojca tytułem darowizny. Za jakiś czas będę musiała złożyć oświadczenie o stanie majątkowym, w którym nie chcę ujawnić tej darowizny. Czy wystarczy, że te środki przeleją na konto męża czy też muszę dokonać darowizny na jego rzecz? Czy w przypadku dokonania darowizny zapłacę podatek?

Zgodnie z art. 24h Ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 
Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
 
W oświadczeniu o stanie majątkowym wskazuje się m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.
 
Zgodnie natomiast z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
 
Jednakże do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 
Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
 
Małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której uzgodnią przeniesienie jakiegoś prawa czy przedmiotu z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego drugiego małżonka. Istnieje również możliwość przeniesienia prawa lub przedmiotu z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego oraz z majątku wspólnego do majątku osobistego żony lub męża. W omawianej sprawie tylko dokonanie darowizny z Pani majątku odrębnego na majątek odrębny męża uchroniłaby Panią przed koniecznością wykazania uzyskanych środków w oświadczeniu. Zwracam jednak Pani uwagę na niebezpieczeństwo dokonania takiej darowizny w sytuacji, gdy w małżeństwie przestało się układać i doszłoby do podziału majątku.
 
Przedmiotowa czynność będzie zwolniona od podatku od darowizny w przypadku spełnienia ustawowych wymagań tj. przekazanie środków na rachunek bankowy i zgłoszenie tego faktu Urzędowi Skarbowemu.
    Twój komentarz
    Opinie klientów