Google+ Twitter Facebook

Wypowiedzenie umowy o pracę listem poleconym

15.10.2014, 17:41:01

Jestem pracownikiem firmy kurierskiej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 roku. Podczas mojego kilkudniowego dniowego zwolnienia lekarskiego z kadr wysłane zostało do mnie pismo, którego nie odebrała moja żona i domniemywam, iż jest to rozwiązanie umowy o pracę. Od następnego dnia po ustaniu tego zwolnienia lekarskiego rozpoczynam urlop wypoczynkowy.  Jakie mam możliwości niezwolnienia z pracy, gdybym kontynuował zwolnienie lekarskie? Czy odbierać to pismo znajdujące się na poczcie?

W pierwszej kolejności wskazuję, iż niedopuszczalne jest nie podejmowanie pism kierowanych do Pana osoby. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
 
W świetle art. 61 Kodeksu cywilnego nie jest konieczne, dla skuteczności złożenia oświadczenia woli innej osobie, by adresat tego oświadczenia zapoznał się z treścią pisma zawierającego oświadczenie. Uznaje się za wystarczające to, że miał możliwość zapoznania się z treścią pisma.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie III APa 34/2011 jeżeli treść oświadczenia woli składanego innej osobie zawarta jest w piśmie przesłanym pocztą, a przesyłka - wobec niemożności doręczenia - pozostawiona zostanie w urzędzie pocztowym z powiadomieniem o tym adresata, dojście oświadczenia do wiadomości tej osoby w rozumieniu art. 61 k.c. następuje z chwilą doręczenia pisma w dniu przyjętym analogicznie do daty doręczenia pisma sądowego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.
 
Konsekwencją niepodjęcia przesyłki z poczty będzie uznanie jej za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu upływu terminu odbioru. Poprzez nie podjęcie przesyłki może, więc Pan pozbawić się możliwości odpowiedniej reakcji na treść pisma.
 
Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.  
 
W chwili obecnej w mojej ocenie powinien Pan zapoznać się z przesłanym do Pana pismem i w przypadku, jeżeli jest to faktycznie wypowiedzenie umowy o pracę wnieść odwołanie do Sądu Pracy.
    Twój komentarz
    Opinie klientów