Google+ Twitter Facebook

Wezwanie do opuszczenia mieszkania

01.09.2014, 09:48:15
Wyrokiem Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie z dnia 10 maja 2013 roku ustał związek małżeński pomiędzy mną a moim byłym mężem. Sprawy odbywały się w "przyjaznej" atmosferze, co skutkowało wyrokiem bez orzekania o winie oraz - zgodnie z pkt V wyroku - nie ustaleniem sposobu korzystania z mieszkania, które zajmowaliśmy w trakcie trwania związku małżeńskiego. 
 
Po rozwodzie nadal mieszkamy razem, wraz z córką. Ja z córką zajęłyśmy "mały" pokój, były mąż mieszka w drugim pokoju, oczywiście solidarnie korzystamy z części wspólnych lokalu. Ja dokonuję wszystkich opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej, gazu oraz płacę rachunki za telewizję kablową. W dniu wczorajszym odebrałam list polecony wzywający mnie do opuszczenia zajmowanego mieszkania. Poproszę o wskazanie mi drogi, co powinnam zrobić w takiej sytuacji, czy mój były mąż jest umocowany do tworzenia takich pism, czy czymś to dla mnie skutkuje?
Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie I CR 208/83 zawarte w wyroku rozwodowym stosownie do art. 58 § 2 kro orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków, nie stoi na przeszkodzie wypowiedzeniu umowy użyczenia i zgłoszenia żądania eksmisji jednego z byłych małżonków przez współwłaściciela nieruchomości także wtedy, gdy współwłaścicielem tej nieruchomości jest drugi z małżonków.
 
Skoro, więc Pani były mąż jest wyłącznym właścicielem mieszkania to przysługuje mu prawo żądania opróżnienia lokalu przez Panią i córkę. Za okres bezumownego korzystania z lokalu ma on również prawo żądania odszkodowania – przy czym w mojej ocenie wysokość odszkodowania wskazana w wezwaniu jest zawyżona.
 
W mojej ocenie należałoby dojść do porozumienia z byłym mężem. Nie bez znaczenia jest, iż opuszczenie w chwili obecnej lokalu mieszkalnego może spowodować zwiększenie kwoty alimentów na córkę (zresztą kwota z wyroku wydaje się być i tak kwotą niską), jak również możliwe, iż powstanie obowiązek alimentacyjny byłego męża względem Pani osoby. Zgodnie bowiem z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
    Twój komentarz
    Opinie klientów