Google+ Twitter Facebook

Zwrot nakładów na nieruchomość wspólną

28.08.2014, 07:11:49

W jaki sposób oblicza się nakład z majątku osobistego na majątek wspólny, jeżeli nakład został dokonany 5 lat wcześniej, a cena nieruchomości wzrosła o 1/5?

Zgodnie z art. 45 Kodeksu rodzinnego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
 
W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 r., II CSK 203/08, LEX nr 548801, określono sposób ustalania nakładów z majątku wspólnego na budowę domu na gruncie wchodzącym w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Zdaniem Sądu Najwyższego: "wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych. Te zasady rozliczenia mają zastosowanie do spłaty kredytu, który został przeznaczony na budowę, rozbudowę lub remont domu postawionego na gruncie należącym do jednego z małżonków" (zob. także uchwała SN z dnia 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, OSNCP 1981, nr 11, poz. 206; uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1989 r., III CZP 31/89, Biul. SN 1989, nr 4, s. 12).
    Twój komentarz
    Opinie klientów