Google+ Twitter Facebook

Wypowiedzenie zmieniające

27.08.2014, 11:59:45
Jestem pracownikiem banku od 35 lat, kilkanaście lat temu połączyliśmy się z innym bankiem i staliśmy się jego oddziałem. Teraz chcą przenieść moje stanowisko razem ze mną do Centrali, czy mają prawo zrobić to bez mojej zgody, zresztą nikt nawet nie rozmawiał ze mną dowiedziałam się o tym od koleżanki z pracy.
Bez Pani zgody oczywiście pracodawca nie może zmienić Pani miejsca wykonywania pracy. Nie mniej Kodeks pracy przewiduje instytucję wypowiedzenia zmieniającego. Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. 
 
W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. 
 
Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
 
Do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy odnoszą się te same zasady, które dotyczą wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę, nie tylko jeśli chodzi o długość okresu wypowiedzenia (art. 36 i 361). Dotyczy to również obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika organizacją związkową, co dla pracodawcy łączy się z podaniem przyczyny, dla której zamierza dokonać wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki umowy, oraz określenia warunków proponowanych (art. 38), uzyskania zgody właściwego organu w przypadku osób, którym - ze względu na pełnione przez nich funkcje lub objęcie ich szczególną ochroną przed wypowiedzeniem z innych przyczyn - nie można dokonać wypowiedzenia definitywnego, z wyjątkiem modyfikacji tej zasady zawartej w art. 43 k.p.
    Twój komentarz
    Opinie klientów