Google+ Twitter Facebook

Alimenty na studiującą córkę

26.08.2014, 18:10:37

W 2011 roku wniosłem o obniżenie alimentów z kwoty 800 zł na 300 zł. Córka obecnie studiuje. Sąd zakończył sprawę po 27 miesiącach. Nadpłaciłem zaległe alimenty, ale dodatkowo córka żąda odsetek za zwłokę, z czym się nie zgadzam. Czy to sprawiedliwe, iż muszę płacić, co miesiąc 800 zł? Czy mogę wystąpić o obniżenie alimentów?

W mojej ocenie na chwilę obecną nie ma przesłanek do zmniejszenia obowiązku alimentacyjnego wobec córki. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu (np. art. 133 i 135 kro). Zmiana zatem „stosunków” tak pojmowanych, bez potrzeby zajmowania się zagadnieniami szczególnymi, jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. W omawianej sprawie jak wynika z treści dodatkowych informacji niespełna rok temu zakończono sprawę o obniżenie alimentów a z opisu nie wynika aby przez ten okres pojawiły się jakiekolwiek nowe okoliczności przemawiające z obniżeniem zasądzonych alimentów.
 
Zasadne jest również żądanie córki uregulowania należności spowodowanej zwłoką w płaceniu alimentów. Niedopuszczalne jest, aby rodzic samowolnie zmniejszał ratę alimentacyjną tylko dlatego, iż złożył pozew o obniżenie alimentów. Dopiero wyrok obniżający alimenty uprawnia do zmniejszenia raty alimentacyjnej zgodnie z jego treścią.
 
Natomiast w przyszłości wytaczając powództwo o obniżenie alimentów należy po pierwsze wykazać okoliczności uzasadniające taką zmianę np. zmniejszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego, usamodzielnienie się dziecka tj. np. możliwość podjęcia pracy w okresie wakacyjnym, etc. 
 
Warto również zainteresować się, w jakim trybie studiuje córka oraz jakie osiąga wyniki w nauce albowiem jak słusznie wskazał w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować oraz pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów.
    Twój komentarz
    Opinie klientów