Google+ Twitter Facebook

Umorzenie abonamentu radiowo-telewizyjnego

20.08.2014, 09:30:55
Moja mama dostała zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego z zaopatrzenia emerytalnego tytułem pokrycia zobowiązań wynikających z nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Mama pobiera emeryturę rolniczą wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, ponadto w 2012 roku ukończyła 60 rok życia w związku z tym jak rozumiem spełnia łącznie przesłankę określone w art 4 ust. 6 który przemawia za zwolnieniem jej z opłaty abonamentowej?
 
Czy wystosowanie pisma do Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej o umorzenie części zobowiązania za okres, od kiedy mama spełnia przesłania do zwolnienia są skutecznym rozwiązaniem?
 
Czy jeśli wystosujemy w/w pismo i prześlemy również do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego postępowaniu o zajęciu wynagrodzenia zostanie obligatoryjnie zawieszone?
Ma Pani rację, iż zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych zwolnione z ponoszenia tej opłaty są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Zwolnienia określone to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Skoro w omawianej sprawie takie oświadczenie nie zostało złożone to w chwili obecnej prowadzona egzekucja znajduje swoje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.
 
Zgodnie z powołana ustawą w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałą nr 391/2012 z dnia 30 października 2012 r. postanowiła, iż przesłankami umarzania zaległości są w szczególności sytuacje w których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczający:
  1. 55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie wieloosobowym (tj. w 2013 roku – 888,00 zł),
  2. 74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie jednoosobowym (tj. w 2013 roku 1.184,00 zł).
 
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć drogą pocztową na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie. Abonenci, którzy złożą do Departamentu Budżetu i Finansów prośbę o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości drogą elektroniczną zostaną poproszeni o przysłanie wniosku drogą pocztową.
 
Złożenie wniosku o umorzenie należności nie powoduje jednak zawieszenia postępowania egzekucyjnego ani jego umorzenia. Zawieszenie lub umorzenie nastąpi w sytuacji, gdy taki wniosek złoży wierzyciel lub gdy KRRiT wyda decyzję o umorzeniu zaległości w opłatach abonamentowych.
    Twój komentarz
    Opinie klientów