Google+ Twitter Facebook

Odpowiedzialność za długi dziadka

12.08.2014, 11:18:36

Moje dzieci kiedy były nie pełnoletnie odziedziczyły spadek po moim ojcu a ich dziadku, oczywiście były to praktycznie same długi wedle spisu inwentarza przeprowadzonego przez komornika wynikało że posiadał jedynie 3 działki. Działki oczywiście zostały od razu zajęte przez komorników - jeszcze kiedy dzieci były nie pełnoletnie jakieś 4 lata temu składałem u komornika który obecnie nadal zajmuje się tą sprawą, że dzieci dziedziczyły z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, jak i przedłożyłem spis inwentarza sporządzony przez komornika. W obecnej chwili moje dzieci ukończyły już 18 rok życia i otrzymały informację z pracy że komornik wystąpił o zajęcie wynagrodzenia na poczet długów po dziadku. Co mam w tej chwili zrobić gdyż przecież nie powinien się domagać więcej niż to co rzeczywiście dziadek zostawił po sobie jak to wynika z wyroku i ze spisu przeprowadzonego przez komornika?

W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy podkreślił, iż złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutek prawny w postaci ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, tylko w stosunku do tych wierzycieli, wobec których spadkobierca skutecznie procesowo powołał się na to ograniczenie na etapie postępowania rozpoznawanego lub klauzulowego (art. 319 kpc i art. 792 kpc).
 
Podzielając wskazane poglądy Sądu Najwyższego stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie pozwani mogli skutecznie uzyskać ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkodawcy do wartości czynnej majątku spadkowego wobec strony pozwanej w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.
 
Skoro w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności nie zawarto powyższego ograniczenia to Pozwani mogli skutecznie podnieść zarzut związany z ograniczeniem odpowiedzialności jedynie w zażaleniu.
 
Nie jest natomiast możliwe uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego w sytuacji, gdy Pozwani mieli możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli lecz z możliwości tej nie skorzystał.
 
W chwili obecnej w związku z zaniedbaniami, jakich dopuszczono się w sprawie sytuacja spadkobierców jest niezmiernie trudna. W mojej ocenie pozostaje wezwanie Powódki do ograniczenia egzekucji do wysokości majątku wskazanego w spisie z inwentarza.
 
W ostateczności pozostaje wytoczenie powództwa opozycyjnego z powołaniem się na zarzut przedawnienia dochodzonej przez bank wierzytelności. Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Jednakże bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
 
W orzecznictwie sporne jest czy złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności również przerywa bieg terminu przedawnienia – w omawianej sprawie kwestia ta jest istotna bowiem od tego zależy czy roszczenie przedawniło się w całości czy tylko w części.
 
Sąd Najwyższy wielokrotnie przyjmował, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia (orzeczenie z dnia 24 września 1971 r., II CR 358/71, niepubl., z dnia 22 lutego 1973 r., III PRN 111/72, OSNCP 1974/1/12, uchwała z dnia 20 lutego 1974 r., III CZP 2/74, OSNCP 1975/2/18 i z dnia 4 sierpnia 1977 r., IV PR 160/77, niepubl.). Zasadniczym argumentem na rzecz tego poglądu jest odwołanie się do zawartego w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. wymagania bezpośredniości.
    Twój komentarz
    Opinie klientów