Google+ Twitter Facebook

Zezwolenie na pobyt czasowy dla obywatela Ukrainy

04.08.2014, 18:18:03
Mój chłopak mieszka w Polsce (jest obywatelem Ukrainy), praktycznie nieprzerwanie, już 10 lat. Wyjazdy były tylko tymczasowe, mniej więcej raz do roku, np. w celu wyrobienia wizy bądź odwiedzenia rodziny. Od 10-u lat uczy się i studiuje w Polsce. Kochamy się, chcemy mieszkać w Polsce i tu układać sobie życie. Jesteśmy parą od roku, znamy się 3 lata, natomiast perspektywa ślubu dla papierka nas nie interesuje. Nie chcemy się z tym śpieszyć, bo też nie o to w tym chodzi.
 
W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie oraz tym, że dostał wezwanie do wojska, nie chcemy wyjeżdżać zagranicę, aby wyrobić kolejną wizę - teraz jest to wiza studencka i jej ważność kończy się w październiku. Chcemy ubiegać się dla niego o legalny pobyt na podstawie karty pobytu. Z tego, co się orientujemy, podstawy do jej uzyskania są raczej wątłe.
 
Do legalizacji pobytu kwalifikują się studia dziennie na uczelniach wyższych, w dodatku dzielone są po połowie. On natomiast studiował dziennie ok 2 lata, później były to szkoły policealne. Jego łączny czas legalnej pracy w Polsce to ok. 1 rok. Teraz razem kończymy jedną uczelnię trybem zaocznym (studia licencjackie), obrony dyplomu mamy pod koniec września.
 
Zastanawiamy się, co robić. Jest możliwość, aby został legalnie zatrudniony. Nie znam dokładnych procedur, ale osoba, która chce go zatrudnić została poinformowana, że teraz ma możliwość zatrudnić go na 6 miesięcy a później nie będzie miała możliwości przedłużyć z nim umowy. Natomiast, jeżeli skończy studia, będzie mogła go zatrudnić na rok. Tak poinformowała nas na podstawie tego, jaką ona informację otrzymała w urzędzie. Problem w tym, że jeżeli na przełomie września/października mój chłopak złoży dokumenty nie będzie zachowany okres 45-u dni.
 
Nadmienię jeszcze, że przez pierwsze 7-8 lat posiadał on kartę pobytu, później nie otrzymywał już zgody i jeździł, co rok na Ukrainę do Kijowa, aby wyrobić wizę studencką.
 
Jakie są szanse na otrzymanie karty pobytu lub innego sposobu legalizacji obywatela Ukrainy na terenie Polski?
W niniejszej sprawie w mojej ocenie zasadne jest złożenie przez obywatela Ukrainy wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Na marginesie wskazuję, iż wiele informacji podanych przez Panią w pytaniu dotyczy starej ustawy o cudzoziemcach, która w chwili obecnej już nie obowiązuje. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się w sytuacjach wskazanych w ustawie lub można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Bardzo istotną zmianą, jaka została wprowadzona w nowej Ustawie o cudzoziemcach jest możliwość starania się o zezwolenie na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę w trakcie jednej procedury.
 
Kolejną zmianą, jaka została wprowadzona w nowej Ustawie o cudzoziemcach jest rezygnacja z konieczności złożenia wniosku, co najmniej na 45 dni przed końcem dotychczasowej wizy. Zgodnie z art. 105 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie: 
  1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.
 
W omawianej sprawie istnieje, co najmniej kilkanaście powodów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy Pani chłopakowi: nauka, życie rodzinne, ewentualna praca. Nadmieniam, iż Ustawa o cudzoziemcach nie wymienia zamkniętego katalogu sytuacji, w których takiego zezwolenia się udziela a nijako jedynie najczęstsze przyczyny wymienia wprost.
 
Istotne natomiast jest, aby Pani chłopak posiadał tytuł prawny do mieszkania (umowę najmu), stałe źródło dochodu (umowa renty np. podpisana z Panią lub Pani rodzicami, umowa o pracę), oraz ubezpieczenie zdrowotne.
    Twój komentarz
    Opinie klientów