Google+ Twitter Facebook

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

04.08.2014, 17:40:54

Uzyskałem w drodze darowizny od rodziców działkę w tym roku i w tym roku chciałbym ja sprzedać wartość działki to około 60 000 zł jaki będę musiał zapłacić podatek? Czy istnieje możliwość obniżenia podatku, ponieważ posiadam nieruchomość która wymaga remontu np. wymiana okien , paneli , drzwi wejściowe, zrobienie brakującej instalacji gazowej, wymiana pieca? Czy w sytuacji, gdy na remont wydam przypuszczalnie 30 000 zł z 60 000 zł to opłacam podatek od 30 000 zł?

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe wynika z treści art. 30e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że zwalnia się z opodatkowania dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
 
Katalog zwolnień, jakie obejmuje powyższy przepis jest dosyć szeroki i obejmuje m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.
 
Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „remont”, nie odsyła też w tym zakresie do innych przepisów. W mojej ocenie właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) normującej w szczególności działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Stosownie do art. 3 pkt 8 tej ustawy przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Cechą charakterystyczną remontu wynikającą z przywołanej definicji jest odtworzenie stanu pierwotnego, stąd nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe elementy. 
 
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie I SA/Gd 886/96 za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.
 
Zakładając, więc, iż działkę sprzeda Pan za 60 000 zł z czego 30 000 zł wyda Pan na remont własnego mieszkania to pozostanie do opłacenia podatek w wysokości 5700 zł.
    Twój komentarz
    Opinie klientów