Google+ Twitter Facebook

Zachowek od brata

31.07.2014, 17:08:48

Mój narzeczony ma problem z bratem. W 1995 roku ojciec odpisał bratu cały majątek. Dom, budynki gospodarcze, las, łąkę, pole. Mój narzeczony był wtedy nieletni. Ojciec nie żyje 4 lata. Jest umowa darowizny. Czy mój narzeczony ma jakieś prawo aby brat odpisał mu część majątku albo go spłacił? Dobrowolnie zrobić tego nie chce. Brat ożenił się z Rosjanką, która nie szanuje rodziny, ciągle krzyczy, że to jest jej i jej męża. Czy ma w ogóle takie prawo? Ojciec odpisał mu, kiedy był jeszcze kawalerem i o niej w akcie notarialnym nie ma słowa. Mój narzeczony chciałby aby brat odpisał mu cześć działki po ojcu. Czy ma do tego jakieś prawo?

Spadkodawca korzysta z pełnej swobody dysponowania swym majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Swoboda ta może niejednokrotnie prowadzić do pokrzywdzenia najbliższych mu osób. Dlatego też wprowadzono instytucję zachowku, przewiduje ona ustawową ochronę interesów majątkowych najbliższych spadkodawcy osób przed krzywdzącym je rozporządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci.
 
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). 
 
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. 
 
Jak wynika z powyższych przepisów Pani narzeczony ma prawo wystąpienia z roszczeniem przeciwko bratu o zapłatę zachowku tj. kwoty pieniężnej stanowiącą wartość ½ jego udziału spadkowego gdyby dziedziczył na podstawie ustawy. Należy jednak pamiętać, iż roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.
    Twój komentarz
    Opinie klientów