Google+ Twitter Facebook

Rozporządzenie udziałem w spadku

29.07.2014, 21:43:16
Po śmierci samotnej i bezdzietnej ciotki - został majątek, który został w odpowiednich częściach podzielony między 27 spadkobierców. Grunt orny został sprzedany, pieniądze podzielone, natomiast łąka nadal należy do wszystkich spadkobierców.
 
Wśród spadkobierców są i nasze nazwiska tj. troje rodzeństwa. Co roku Urząd Miasta przysyła do nas zawiadomienia o kwocie podatku za łąkę, z której ani nie korzystamy a jedynie mamy ją w dokumentach. Podatek od początku podziału opłaca za nas brat i to właśnie na niego chcemy przepisać nasze udziały.
 
Ponieważ jesteśmy w wieku, kiedy należy robić porządek w dokumentach, dwoje z nas chce swoje udziały we współwłasności w części ułamkowej łąki - scedować na brata.
 
Czy wystarczy wizyta u notariusza i przepisanie naszych udziałów na brata?
Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, to zgodnie z art. 1035 k.c. do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, jednakże z zachowaniem pewnych odrębności, wynikających z przepisów tytułu VIII księgi czwartej Kodeksu cywilnego „Wspólność majątku spadkowego i dział spadku”.
 
Podstawowa odrębność polega na poddaniu w art. 1036 Kodeksu cywilnego rozporządzenia udziałem (nie w spadku, ale w przedmiocie należącym do spadku) pewnym ograniczeniom, w związku z czym przepis ten wyłącza w tym zakresie ogólną normę art. 198 Kodeksu cywilnego. Ograniczenia te polegają na tym, że spadkobierca może rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku, ale tylko za zgodą pozostałych spadkobierców. Brak zgody nie powoduje nieważności rozporządzenia, ale jego względną bezskuteczność wobec tego spadkobiercy, który nie wyraził zgody. Gdyby więc okazało się, że rozporządzenie narusza uprawnienia przysługujące mu na podstawie przepisów o dziale spadku (np. co do zaliczenia darowizny dokonanej przez spadkodawcę na rzecz spadkobiercy będącego zbywcą udziału w przedmiocie należącym do spadku), to wówczas sąd może dokonać działu tak, jak gdyby rozporządzenie nie miało miejsca. Powodem takiego ograniczenia jest szczególny związek wszystkich przedmiotów tworzących spadek jako cały kompleks majątkowy. Związek ten polega na tym, że dział spadku wymaga często rozwiązania szczególnych zagadnień wynikających ze stosunków pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami albo samymi spadkobiercami, określonych przez przepisy o wspólności majątku spadkowego albo o dziale spadku, np. o zaliczaniu darowizn czy wydzieleniu sched spadkowych w całości lub w części na współwłasność w określonych częściach ułamkowych. Rozporządzenie przedmiotem należącym do spadku powinno więc być akceptowane przez wszystkich spadkobierców. Ich zgoda powoduje, że zmiany w majątku spadkowym dokonane w wyniku rozporządzenia uzyskują charakter ostateczny i nie mogą już być kwestionowane przy dziale spadku.
 
Reasumując nie ma przeszkód aby rozporządzenie udziałem w nieruchomości odbyło się poprzez zawarcie umowy w wybranej przez Państwa Kancelarii Notarialnej. Przed umówieniem terminu dokonania transakcji warto skonsultować, jakie dokumenty będą wymagane przez notariusza z pewnością będzie to: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku.
    Twój komentarz
    Opinie klientów