Google+ Twitter Facebook

Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej

21.07.2014, 18:57:37

Moja mama jest właścicielka 1/3 domu mieszkalnego. Dom jest podzielony miedzy rodzeństwem i dalszą rodziną. Chcielibyśmy zrobić podział prawny by nasze mieszkanie było w 100% mojej mamy i nie było tylko częścią spółki, ale na podział nie zgadza się moja ciocia z wujkami. Czy jest możliwość sprzedania naszego mieszkania w spółce czy musimy zrobić podział by móc to sprzedać? Jeśli musimy zrobić podział to czy jest to możliwe, jeśli reszta współwłaścicieli się nie zgadza na podzielenie mieszkania, mimo iż jesteśmy właścicielami i mieszkamy tam przez 16 lat?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Współwłaściciel nieruchomości posiada szereg uprawnień związanych ze swym prawem. Po pierwsze każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, po drugie każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, po trzecie każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.
 
Z punktu widzenia przepisów prawa współwłaściciel nieruchomości może swoim udziałem rozporządzić w dowolny sposób tj. sprzedać, darować, etc. Natomiast w chwili obecnej udział w nieruchomości nie wiąże się z prawem do konkretnego lokalu obawiam się więc, iż znalezienie kupca na nieruchomość o takim stanie prawnym może okazać się niemożliwe.
 
Z drugiego uprawnienia (pośrednio) wynika Państwa prawo do tzw. podziału nieruchomości do użytkowania. Takie roszczenie nie wynika bezpośrednio z ustawy, która jako zasadę przyjmuje wspólne korzystanie przez wszystkich współwłaścicieli z całej rzeczy. Niewątpliwie jednak każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby wszyscy współwłaściciele podjęli w ramach zarządu rzeczą wspólną decyzję co do odmiennego, aniżeli to przewiduje ustawa, sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, przy uwzględnieniu uzasadnionych interesów żądającego i pozostałych współuprawnionych. 
 
Taka decyzja może m.in. polegać właśnie na wydzieleniu wszystkim lub niektórym współwłaścicielom części rzeczy do wyłącznego użytku. W razie odmowy podjęcia takiej decyzji lub podjęcia decyzji krzywdzącej, sąd może wydać odpowiednie orzeczenie na podstawie przepisów art. 199-204 k.c..
 
Wreszcie najdalej idącym żądaniem jest zniesienie współwłasności nieruchomości. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 
W mojej ocenie omawianej nieruchomości nie dal się podzielić w taki sposób aby każdemu ze współwłaścicieli przypadł lokal dlatego też możecie Państwo w tym postępowaniu żądać aby lokale przypadły pozostałym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty Pani mamy.
    Twój komentarz
    Opinie klientów