Google+ Twitter Facebook

Podział środków zgromadzonych na rachunku bankowym po rozwodzie

09.07.2014, 19:07:48

Kilka dni temu Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie orzekł rozwód. W trakcie trwania małżeństwa odkładaliśmy środki pieniężne na rachunku, który należy wyłącznie do mojego byłego męża. Czy środki te mi się należą oraz jak się uchronić przed ich usunięciem przez ex-męża?

W związku z faktem, iż rachunek bankowy należy wyłącznie do męża w chwili obecnej niezmiernie trudno będzie zabezpieczyć środki zgromadzone na tym rachunku, co oczywiście nie oznacza, iż środki te nie należą do majątku wspólnego i nie będą podlegały rozliczeniu w toku postępowania o podział majątku dorobkowego.
 
W trakcie samej sprawy o podział majątku konieczne będzie złożenie wniosku do sądu, aby zwrócił się do banku z zapytaniem, jaka kwota była zdeponowana na rachunku w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oraz aby przesłał historię rachunku za okres jednego roku wstecz od daty orzeczenia rozwodu.
 
W przypadku, gdy pieniądze „znikną” konieczne będzie ustalenie gdzie zostały ulokowane – co w przypadku przelewu nie będzie zbyt skomplikowane – w tym zakresie Pani interesy są chronione przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli bowiem jedno z małżonków doprowadzi do rozmyślnego zniszczenia lub wyzbycia się określonych składników majątku wspólnego ze szkodą dla rodziny, to przy ustaleniu masy podziału wartość uszczuplonego majątku powinna mieć wpływ na rozliczenie pieniężne między podmiotami tego majątku albo na ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym (zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990/4-5/60). Nieuzasadnione zbycie lub roztrwonienie składników majątku wspólnego uprawnia drugiego z małżonków do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 415 k.c., które obejmować może nie tylko powstałą stratę, ale również utracone korzyści. Rozliczenie tego roszczenia w ramach postępowania o podział majątku wspólnego przeprowadzić można przez doliczenie do wartości majątku wspólnego kwoty, którą jeden z małżonków zobowiązany jest zwrócić, a następnie zaliczenie jej na udział małżonka zobowiązanego do zwrotu (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 17 kwietnia 2000 r., V CKN 25/00, LEX nr 1129169).
 
Szczególną sytuacją uzasadniającą dokonanie takiego rozliczenia jest samowolne rozporządzenie środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym bez zgody drugiego z małżonka. W takiej sytuacji małżonek może zwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli wykaże, że środki te przeznaczył na własne, usprawiedliwione potrzeby związane z utrzymaniem (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 2 października 2008 r., II CSK 203/08, LEX nr 548801), bądź na bieżące koszty utrzymania rodziny (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1977 r., III CRN 31/77, OSNC 1977/12/243; uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98, LEX nr 737256).
    Twój komentarz
    Opinie klientów