Google+ Twitter Facebook

Wezwanie do zapłaty nakazu zapłaty

13.06.2014, 12:25:07

Otrzymałem właśnie wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej z Kielc. Wezwanie dotyczy zakupionej przez firmę wierzytelności, która pochodzi z roku 2003 – nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Warszawie. Jesteśmy stowarzyszeniem, ja pełnię funkcję w zarządzie od roku 2011. Nic mi nie wiadomo o tym wyroku, nie znalazłem również żadnych dokumentów o takim nakazie zapłaty w archiwum stowarzyszenia. Co możemy zrobić?

Z przesłanego wezwanie do zapłaty niestety niewiele wynika, brakuje nam wielu informacji, które w sposób jednoznaczny wskazałyby właściwy tryb postępowania w niniejszej sprawie.
 
Z samego wezwania jedynie wiemy, iż w roku 2003 pierwotny wierzyciel wystąpił do sądu z pozwem przeciwko związkowi na podstawie, którego uzyskał prawomocny nakaz zapłaty. Obecnie wierzytelność ta została zbyta na rzecz firmy windykacyjnej, która dochodzi od Państwa zapłaty.
 
Sam fakt zmiany zarządu Związku nie ma wpływu na jego odpowiedzialność za długi jakie powstały za czasów pełnienia funkcji przez inne osoby. Natomiast istotne jest, iż zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Jednakże bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
 
Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
 
Zgodnie natomiast z treścią art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI ACa 53/10 przedawnienie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym może stanowić podstawę powództwa z art 840 par 1 k.p.c.
 
Zakładając, iż faktycznie od daty wydania nakazu zapłaty w przedmiotowej sprawie nie była prowadzona żadna egzekucja przeciwko Związkowi to zasadne jest wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym i żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości w związku z upływem dziesięcioletniego okresu wskazanego w art. 125 Kodeksu cywilnego.
 
W niniejszej sprawie należy działać szybko albowiem w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez firmę windykacyjną i skutecznego wyegzekwowania należności jej odzyskanie będzie niemożliwe.
 
Powyższe wynika z treści art. 411 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.
    Twój komentarz
    Opinie klientów