Google+ Twitter Facebook

Umowa pożyczki a rozwód

04.06.2014, 12:43:24

Jestem po rozwodzie, kilka lat temu nie będąc jeszcze mężatką wzięłam z moim byłym mężem kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania jego matki, pomogłam mu wówczas ponieważ nie miał zdolności kredytowej. Zobowiązanie jest przez ten cały czas spłacane przez męża. Jeżeli jednak mąż przestanie spłacać, czy ja spłacając ten kredyt, jako poręczyciel, bo bank zwróci się do mnie przypuszczalnie w pierwszej kolejności mam prawo dopisania się do hipotek - spłacając wierzytelność? Mój mąż jest jedynakiem, jedynym spadkobiercą a jego mama to kobieta w wieku 83 lat. Czy mogę w jakiś sposób się zabezpieczyć?

Z załączonej umowy pożyczki wynika, iż wraz z partnerem zawarła Pani umowę pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wpis na hipotece nieruchomości nie należącej do żadnego z pożyczkobiorców. 
 
Stosownie do art. 369 k.c., zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Podkreślenia wymaga, że solidarności nie można domniemywać. Musi ona w każdym wypadku wprost i jednoznacznie wynikać z czynności prawnej albo konkretnego przepisu ustawy. Państwa odpowiedzialność za spłatę pożyczki jest solidarna co wynika z treści podpisanej przez Państwa umowy.
 
Istota zobowiązania solidarnego polega na tym, że odpowiedzialność każdego z dłużników solidarnych, jak i uprawnienie każdego solidarnego wierzyciela mają za przedmiot cały dług i całą wierzytelność. Innymi słowy - spełnienie całego świadczenia należy się każdemu wierzycielowi i od każdego z dłużników. Potocznie i obrazowo można przyjąć, że więź pomiędzy dłużnikami i wierzycielami w zobowiązaniu, które jest solidarne, ulega zacieśnieniu w myśl zasady "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" (por. M. Pyziak-Szafnicka (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań-część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, t. 5, Warszawa 2006, s. 282; A. Ohanowicz, Zobowiązania..., s. 113).
 
W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez byłego męża będzie przysługiwało Pani roszczenie przeciwko ex-mężowi, jednak nie przeciwko osobie, jaka udzieliła zabezpieczenia pożyczki. W celu zabezpieczenia Pani interesów konieczne jest zawarcie osobnej umowy pomiędzy Pani a mężem regulującej w pierwszej kolejności osobę zobowiązaną do spłaty pożyczki, jak również ustanowienie zabezpieczenia na wypadek nie wywiązania się z tego porozumienia przez męża czy to przez poręczenie osoby trzeciej czy też poprzez dokonanie wpisu do hipoteki nieruchomości.
    Twój komentarz
    Opinie klientów