Google+ Twitter Facebook

Wezwanie do spłaty odziedziczonych długów

03.06.2014, 15:13:49
Moja siostra otrzymała wezwanie do zapłaty w imieniu GPM Vindexus S.A działającej z upoważnienia GPM VINDEXUS NSFIZ do zapłaty kwoty 30500 zł wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi z tytułu zapłaty wydanego w 2011 roku przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód. 
 
Firma windykacyjna wskazuje, iż brak wpłaty spowoduje skierowanie sprawy do sądu o stwierdzenie nabycie spadku i następnie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Brat mojej siostry zmarł w ośrodku pomocy społecznej a z ostatniego miejsca zameldowania wyprowadził się w 2010 roku.
 
Teraz po uzyskaniu przez siostrę wezwania nie wiemy, co robić, nadmieniam, że nie było otwarcia nabycia spadku. Co robić, aby uniknąć tak wysokich kosztów?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w niniejszej sprawie doszło do otwarcia spadku. Zgodnie, bowiem z Kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.
 
Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 
Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż na chwilę obecną możliwe, iż siostra na podstawie ustawy wchodziła w krąg spadkobierców po swoim bracie a wobec nie złożenia oświadczenia, co do odrzucenia przypadającego jej spadku odziedziczyła go wprost tj. z odpowiedzialnością za długi.
 
W mojej ocenie w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie z art. 1019 Kodeksu cywilnego, jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:
  1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.
 
Podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego (post. SN z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 94, z glosą W. Borysiaka, Palestra 2009, z. 5-6, s. 285; post. SN z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 337/09, Lex nr 677786). Nie będzie też błędem prawnie doniosłym złożenie oświadczenia pod wpływem wadliwych, błędnych pobudek czy motywów (J. Kremis, E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, s. 1642), czy z tego samego powodu brak odpowiedniego oświadczenia w terminie.
 
W niniejszej sprawie istnieje, więc realne zagrożenie, iż sąd nie uwzględni przedmiotowego oświadczenia i spadkobierczyni zostanie powołana do spadku wprost. Wtedy jedyną szansą będzie doprowadzenie do sytuacji, w której zostanie uchylony wydany w niniejszej sprawie nakaz zapłaty a w toku dalszego procesu sprawę z firmą windykacyjną uda się wygrać.
 
Podstawą uchylenia przedmiotowego nakazu winien być fakt, iż przedmiotowy nakaz nigdy się nie uprawomocnił albowiem nie został doręczony w sposób przewidziany w Kodeksie postępowania cywilnego. 
    Twój komentarz
    Opinie klientów