Google+ Twitter Facebook

Kupno mieszkania w systemie MDM

19.05.2014, 19:48:36

Jestem zainteresowana kupnem mieszkania pod inwestycje. Chciałabym skorzystać z programu dla młodych i kupić moje pierwsze mieszkanie w Polsce. Obecnie mieszkam w Holandii i kupiliśmy dom na kredyt w Holandii ale dom jeszcze nie jest wybudowany. Jak to się odnosi do bycia właścicielem nieruchomości która jest w trakcie budowy? Czy mogłabym skorzystać nadal z programu?

Poruszone przez Panią zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabywaniu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Powołana ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.
 
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca m.in. nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.
 
Za dom jednorodzinny ustawa uznaje budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny.
 
Zgodnie z Ustawą prawo budowlane za budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
 
W mojej ocenie dom w trakcie budowy, podobnie jak samo posiadanie nieruchomości nie zabudowanej nie powoduje utraty możliwości skorzystania z programu Mieszkanie Dla Młodych. Ustawodawca wymienił katalog zamknięty sytuacji w której posiadanie innej nieruchomości czy też prawa uniemożliwia skorzystanie z omawianego programu.
    Twój komentarz
    Opinie klientów