Google+ Twitter Facebook

Pracownik – czyny nieuczciwej konkurencji

14.05.2014, 14:21:43

Mam problem z byłym pracownikiem z którym nie podpisałem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracownik przeszedł do firmy konkurencyjnej gdzie wykorzystuje moją bazę Klientów. Nadto oczernia mnie u Klientów oraz publikuje nieprawdziwe informacje m.in. w serwisie społecznościowym facebook. Czy działania pracownika są zgodne z prawem ?

Opisany przez Pana problem należy w mojej ocenie rozważać w szczególności w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
Ustosunkowując się w pierwszej kolejności do kwestii związanych z zakazem konkurencji pragnę wskazać co następuje. Zgodnie z Rozdziałem IIA Kodeksu Pracy pracodawca w odrębnej umowie może zobowiązać pracownika do nie podejmowania działań konkurencyjnych po zakończeniu stosunku pracy. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz przewidywać odszkodowanie dla pracownika w związku z niepodejmowaniem działań konkurencyjnych
 
Brak podpisania powyższej umowy nie oznacza, iż były pracownik bez ograniczeń prawnych może podejmować działania konkurencyjne względem pracodawcy. Zgodnie z art. 3 Ustawy o nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
 
Zgodnie natomiast z art. 11 Ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Powyższy przepis stosuje się również stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 
Nadto w zależności od konkretnych treści publikowanych komentarzy pod Pana adresem pragnę wskazać, iż zgodnie z Ustawą o nieuczciwej konkurencji za czyn nieuczciwej konkurencji uważa się rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami takimi są w szczególności informacje o osobach kierujących przedsiębiorstwem.
 
Nadto zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach
    Twój komentarz
    Opinie klientów