Google+ Twitter Facebook

Nierówny podział majątku

25.11.2014, 14:11:34

Dział trzeci kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje dwa rodzaje małżeńskiego ustroju majątkowego.  Ustawowy i umowny ustrój majątkowy.  

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami. Oznaczona to, że wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa, stanowić będą ich majątek wspólny. Dodatkowo oboje mają równe udziały w majątku wspólnym. Zaś przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową należą do majątki osobistego każdego z małżonków.
 
Wspólność ustawowa jest umową majątkową małżonków. Nie jest ustrojem przymusowym.  Umowa ta może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Przez umowę majątkową małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobku.
 
Przed ślubem lub już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową.. Umowa zwana intercyzą.  Gdy umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową zostanie zwarta przed ślubem, to między małżonkami z mocy ustawy nie powstanie wspólność majątkowa.  Po zawarciu małżeństwa każdy z nich będzie tworzył tylko swój majątek osobisty.  W przypadku, gdy intercyza została zawarta po ślubie, to do momentu jej sporządzenia istnieje między małżonkami wspólność majątkowa. Dopiero po sporządzeniu umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową tworzą wyłącznie majątek osobisty. W rezultacie po rozwodzie nie może dojść do podziału majątku wspólnego.  Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.  To dorobek każdego z  małżonków stanowić będzie  różnicę między wartością majątku osobistego, który posiadał w dniu zawarcia umowy,  a wartością majątku w dniu rozwiązania umowy.
 
W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Do samego postępowania o poddział majątku wspólnego stosuje się przepisy o dziale spadku.
 
Podział majątku wspólnego może polegać na:
  1. podziale w naturze, czyli fizycznemu przydzieleniu poszczególnych rzeczy byłym małżonkom,
  2. ustalenie dopłat w razie różnic wartości składników majątku oddanych jej i jemu,
  3. przyznanie jednemu z małżonków majątku  z obowiązkiem spłacenia drugiego z nich,
  4. podziale cywilnym, polegającej na sprzedaży przedmiotów i podzieleniu uzyskanej kwoty między małżonków. proporcjonalnie do wielkości udziałów w majątku wspólnym.
 
Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli jeden z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Sąd w może na wniosek jednego z małżonków dokonać podziału majątku wspólnego.
 
Podział majątku może nastąpić także w formie umowy zawartej pomiędzy małżonkami. Istotą umowy pomiędzy małżonkami jest przenoszenie między nimi udziałów w przedmiotach objętych wspólnością. Nie można jednak ustalić rażąco nierównych udziałów w majątku wspólnym, jeżeli nie wynika to z intercyzy czy też orzeczenia sądu.  Umowa może dotyczyć części majątku wspólnego. Jeśli nie obejmuje wszystkich składników w stosunku do pozostałych nadal  istnieje współwłasność tyle, że po rozwodzie w częściach ułamkowych. 
    Twój komentarz
    Opinie klientów