Google+ Twitter Facebook

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

04.06.2014, 22:12:33

Charakter sprzeciwu od nakazu zapłaty w literaturze nie jest oceniany jednolicie. Sprzeciw od nakazu zapłaty określany jest zarówno jako pismo procesowe, co odpowiada brzmieniu przepisu "pismo zawierające sprzeciw" (por. M. Jędrzejewska (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 2, red. T. Ereciński, s. 591), jak i prezentowane jest stanowisko, że sprzeciw od nakazu zapłaty należy do środków zaskarżenia (por. M. Manowska, Postępowanie..., s. 163).

Charakter sprzeciwu od nakazu zapłaty w literaturze nie jest oceniany jednolicie. Sprzeciw od nakazu zapłaty określany jest zarówno jako pismo procesowe, co odpowiada brzmieniu przepisu "pismo zawierające sprzeciw" (por. M. Jędrzejewska (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 2, red. T. Ereciński, s. 591), jak i prezentowane jest stanowisko, że sprzeciw od nakazu zapłaty należy do środków zaskarżenia (por. M. Manowska, Postępowanie..., s. 163).
 
Zgodnie z art. 502 Kodeksu postępowania cywilnego w nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.
 
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 
Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Jak już wskazałem sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 14 dni od jego doręczenia. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Należy jednak pamiętać, iż o dniu ustawowo wolnym od pracy można mówić jedynie w odniesieniu do takich dni, które zostały uznane za wolne przepisem ustawy, a uregulowanie to ma walor powszechności, a nie ogranicza się do określonych zakładów pracy lub oznaczonych grup pracowników. Soboty nie charakteryzują się takimi cechami, gdyż jako dni wolne nie mają charakteru powszechnego, chociaż obejmują wiele grup pracowników i wiele zakładów pracy.
 
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
 
Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Jeżeli strona nie wniosła sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przy ocenie braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej mogą wystąpić różnorodne i o charakterze nadzwyczajnym, a więc niemożliwe do przezwyciężenia zjawiska o charakterze zewnętrznym i żywioły przyrodnicze, jak: katastrofy, powodzie, pożary, przerwy w komunikacji. Wyrażenie oceny, czy i w jakim zakresie można takie zjawisko zaliczyć do przyczyn uznawanych za niezawinione należy do sądu. Uwzględniając okoliczności konkretnej sprawy, a zwłaszcza zachowanie się strony składającej - przed i po zaistniałym zdarzeniu - sąd orzekający władny jest uznać, że wskazywana przyczyna stanowi dostateczną podstawę do podważenia nieodwracalności dokonanych czynności procesowych.
 
Warto pamiętać, iż w przypadku „doręczenia” nakazu zapłaty pod adres nie będący miejscem zamieszkania Pozwanego nie należy wnosić o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Skuteczność doręczenia zastępczego przewidzianego w art. 139 §1 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu powinno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie, że adres osoby, do której je skierowano jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi nieważność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich (orzeczenie SN z 1 lipca 1967 roku, IIIPR 47/67).
 
Doręczenie w tym trybie jest skuteczne, gdy miejsce zamieszkania adresata nie budzi wątpliwości (postanowienie SN z 22 marca 1995 roku, IIICRN 4/95).
 
Jeżeli więc doręczenie zastępcze nie było skuteczne to nie zaczął biec termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
  • Dariusz Kostyra napisał(a): 04.06.2014, 22:14:54 Proszę o przesłanie otrzymanych dokumentów na email biuro@pozwu.pl w celu ich analizy.
  • Piotr napisał(a): 04.06.2014, 22:14:09 W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo od komornika sądowego o zajęciu rachunku bankowego na podstawie wyroku sądu w Lublinie z dnia 03-03-2014r. Dług od firmy Eniro przejął CEREZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

    Niestety nie otrzymaliśmy żadnego pisma iż w marcu 2014 r odbyła się sprawa sądowa i zapadł wyrok nadający tej firmie klauzulę wykonalności. Firma Eniro mnie oszukała , umowy były podpisane niektóre bez mojej obecności i nie widniał tam nawet mój podpis. Mimo to otrzymałem wysokie faktury odnośnie zapłaty za usługi których nie zamawiałem. Kwota długu urosła z odsetkami na chwilę obecną do kwoty 13 tys zł.

    Firma Cerez nie przysłała żadnych dokumentów, iż odbyła się w marcu sprawa przejęcia długu. Co w tej sprawie można teraz przedsięwziąć i jak ją dalej poprowadzić.Obecnie komornik ściąga już alimenty z moich poborów , do tego drugi komornik zajął konto bankowe pozbawiając mnie środków do życia gdyż pozostałość po odtrąceniu alimentów została również zajęta na koncie bankowym. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Twój komentarz
Opinie klientów