Google+ Twitter Facebook

Rozdzielność majątkowa

14.05.2014, 14:05:26
Rozdzielność majątkowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Czym właściwie jest rozdzielność majątkowa ? Z czym się wiąże ? Te zagadnienia postaram się Państwu przybliżyć w niniejszym artykule, zapraszam również do zadawania nam Pytań poprzez formularz dostępny po prawej stronie.
Rozdzielność majątkowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Czym właściwie jest rozdzielność majątkowa ? Z czym się wiąże ? Te zagadnienia postaram się Państwu przybliżyć w niniejszym artykule, zapraszam również do zadawania nam Pytań poprzez formularz dostępny po prawej stronie.
 
Zgodnie z zasadami ogólnymi z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmujące przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich z wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
 
Małżonkowie jednakże mogą poprzez umowę zawartą przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również poprzez umowę zawartą w trakcie małżeństwa ustrój majątkowy małżeński zmienić np. poprzez ustalenie rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 47 Kodeksu Rodzinnego Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.
 
Zgodnie z Oddziałem 3 Kodeksu Rodzinnego zatytułowanego „Rozdzielność majątkowa” w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
 
Skuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa doznaje z mocy prawa istotnego ograniczenia przedmiotowego. Mianowicie, stosownie do art. 680 1 § 2 zd. 1 k.c., ustanowienie rozdzielności majątkowej nie pociąga za sobą ustania wspólności nawiązanego w czasie trwania małżeństwa najmu lokalu, służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez małżonków rodziny (art. 680 1 § 1 k.c.; patrz uwaga 60 do art. 31 ). Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów, na żądanie jednego z małżonków, znieść tę wspólność (art. 680 1 § 2 zd. 2 k.c.).
 
W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te jednak nie będą objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych ( art. 195-221 k.c.).
 
Ponadto Ustawodawca przewidział również możliwość ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie Rodzinnym, co więcej w przeciwieństwie do zwykłej rozdzielności majątkowej ta rozdzielność może być ustanowiona również z datą wsteczną.
 
Zgodnie z art. 52 Kodeksu Rodzinnego z ważnych powodów każdy z małżonków może zadąć ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ponadto ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
 
W razie dodatkowych pytań związanych z rozdzielnością majątkową zapraszam do zadania nam pytania poprzez formularz dostępny po prawej stronie.
    Twój komentarz
    Opinie klientów