Google+ Twitter Facebook

Podział spadku

14.05.2014, 12:47:10

Podział spadku – czyli jak dokonać działu spadku ? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ? Jak podzielić spadek ? Te zagadnienia prawne przybliżę Państwu w niniejszym artykule.

Podział spadku – czyli jak dokonać działu spadku ? Kto jest uprawniony do dziedziczenia ? Jak podzielić spadek ? Te zagadnienia prawne przybliżę Państwu w niniejszym artykule.
 
W celu dokonania działu spadku – a więc podzieleniu spadku pomiędzy spadkobiercami w pierwszej kolejności spadkobiercy winni złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
 
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
Następnie należy przystąpić do uzyskania postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku. W chwili obecnej przedmiotowy dokument również można uzyskać w Kancelarii Notarialnej jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni. Po stwierdzeniu nabycia spadku możemy przystąpić do jego fizycznego podziału. Jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku wystarczy podpisanie aktu w Kancelarii Notarialnej – problem oczywiście pojawia się w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami w takim przypadku pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i wystąpienia z wnioskiem o dział spadku.
 
W takim przypadku w pierwszej kolejności należy obliczyć wartość poszczególnych przedmiotów majątkowych według ich wartości na chwilę dokonywania działu spadku a stanu z chwili śmierci spadkodawcy oraz rozliczenia schedy spadkowej. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
 
W pozostałym zakresie będą miały zastosowanie przepisy o współwłasności. Każdy ze spadkobierców może żądać, ażeby dział spadku nastąpił przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
 
Jeżeli zniesienie dział spadku następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.
 
Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.
 
W razie dodatkowych pytań zapraszam do zadania pytania poprzez skorzystania z formularza lub umówienia się na poradę prawną w naszym biurze.
  • Stanislaw napisał(a): 06.06.2014, 12:21:56 Witam mam problem z autem poniewarz jestem jego wspolwlascicielem a drugi wspolwlasciciel czyli moj szwagier nie zyje a auto chcial bym sprzedac poniewasz sie psuje strasznie i mam go juz dosyc jak mam rozwiazac ta sytuacje wystarczy to ze pojde do notariusza i siostra sie zrzeknie auta
Twój komentarz
Opinie klientów